TRAC SAMSUN ŞUBESİ
TRAC Tüzüğü

TRAC Tüzüğü

TRAC TÜRKİYE RADYO AMATÖRLERİ CEMİYETİ ANA TÜZÜĞÜ


I- DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

MADDE 1- DERNEĞİN ADI :Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti’ dir. Bakanlar Kurulu’nun 08.04.1991 tarih ve 91/1741 sayılı kararı ile kamuya yararlı çalıştığı kabul edilen bir dernektir. Merkezi İstanbul’dur ; Genel Kurul kararı ile başka il merkezine nakledilebilir. Kısa adı TRAC’tır. Amblemi ekteki şekildir.

MADDE 2- DERNEĞİN KONU VE AMACI :Derneğin konusu ve amacı yurdumuzda kamu yararı açısından gerekli olan Radyo Amatörlüğü’nü tanıtmak, yaygınlaştırmak, Radyo Amatörleri arasında birliği sağlamak, dayanışmayı ve yardımlaşmayı pekiştirmek, Radyo Amatörlüğü’nün kendi kendini kontrol yükümlülüğünü kontrol etmek ve Telekomünikasyon Kurumu ile Radyo Amatörleri arasındaki uyumlu çalışmayı sağlamak, Telekomünikasyon Kurumu ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının derneğe vereceği Amatör Telsizcilik Yönetmeliği’nde öngörülmüş görevleri yerine getirmek, umumi afetler, fevkalade hallerde olağanüstü durumlarda Amatör Radyo İstasyonları’nın kamu yararına çalışmaları için gerekli düzenleme ve iş bölümünü yapmak, T.C İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ile 18.10.1993 tarihli protokol gereği, olağanüstü afet ve acil haberleşme için gerekli düzenleme ve işbölümünü sağlamak, uluslararası toplantılara katılmak ve Türk Radyo Amatörleri’nin hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek, Türk Radyo Amatörleri’ni dünyaya tanıtmaktır.

Bunları gerçekleştirmek için, olanakları ölçüsünde aşağıdaki konularda çalışmalar yapmak üzere dernek üyelerinden oluşan komiteler kurar.

a- Yurdumuzda elektroniğin gelişmesine büyük katkısı olacak Radyo Amatörlüğü’nün gelişmesi, yaygınlaşması ve halka yayılması ile telsiz cihazlarının kanunlar çerçevesinde faydalı maksatlarda kullanımı için eğitici öğretici yayınlar, kurslar, sergiler, seminerler açmak, Radyo Amatörü olacak adaylara Radyo Amatörlüğü’nü öğretmek, onları amatör telsizcilik imtihanına hazırlamak için gerekli kurslar açmak ve klavuz kitaplar yayınlamak sureti ile yardımcı olmak

b- Radyo Amatörleri’nin teknik bilgi ve teorik gelişmelerini temin için dergi, kitap, broşür, bülten ve gazete yayınlamak, cemiyetin yayın organı olan TRAC isimli mecmuayı aylık olarak çıkartmak ve bu suretle gerek yurdumuzdaki Radyo Amatörleri’nin faaliyetlerini, gerekse diğer ülkelerdeki amatör radyo faaliyetlerini Türk Radyo Amatörleri’ne duyurmak

c- Radyo Amatörleri’nin pratik yönden eğitilmesi için laboratuvar, atölye benzeri tesisler kurarak fiilen çalışmalarda bulunmalarına yardımcı olmak, amatör haberleşme esaslarının ve Amatör Radyo istasyonunun çalışma prensiplerinin öğretilebilmesi için cemiyet merkezi ve şubelerde Amatör Radyo Kulüp İstasyonları kurmak, sorumlu operatör nezaretinde bu istasyonların çalıştırılmasını temin etmek, amatörler arasında şehir içi güvenli haberleşmeyi temin için uygun frekanslarda röle istasyonu kurmak ve çalıştırmak, propagasyon ön bilgisi temini amacıyla uygun frekanslarda beacon istasyonları kurmak ve çalıştırmak

d- Ülkemizde radyo, televizyon ve benzeri tesisler kurmuş bulunan kurum, özel ve hükmi şahıslarla müşterek konularda işbirliği yapmak, karşılıklı yardımlaşmak

e-Radyo Amatörlüğü konusunda günler, yarışmalar düzenlemek, kongreler, sergiler ve seminerler açmak, bu konudakilere katılmak, her türlü eğitici yollardan faydalanmak sureti ile yurdumuzda Radyo Amatörlüğü’nün gelişimine katkıda bulunmak, Radyo Amatörleri’nin yetişmesine yardımcı olmak.

f- Radyo Amatörleri’nin dernek vasıtası ile gelecek ve gönderilecek QSL kartlarının dağıtımını yapmak ve yerlerine ulaşmasını sağlamak.

g- Dernek yararına konser, balo, çay, müsamere, eğlence, yarışma, piyango, sergi ve günler düzenlemek.

h- Çevre Bakanlığı ve çevre koruma kuruluşları ile gerekli durumlarda 2813 sayılı Telsiz Kanunu, bağlı yönetmelikler ve Dernekler Yasası çerçevesinde işbirliği yapmak.

i- Radyo Amatörleri’nin karşılıklı yardımlaşmasını sağlamak, Radyo Amatörleri’ne yardım amacı ile resmi kuruluşlardan, Ordu’ dan ve Makina Kimya Endüstrisi Kurumu’ndan kullanım dışı kalmış amatör maksatlara uygun alıcı vericilerin ve diğer cihazların verilmesini temin etmek, amatörlerin kendi cihazlarını yapmalarına yardımcı olmak, bu maksatla prototip alıcı veya alıcı vericili modelleri geliştirmek, yurt içinde yapımı mümkün olmayan cihaz ve parçaların ithalinde amatörlere yardımcı olmak ve bunları ithal etmek.

j- Uluslararası Radyo Amatör Federasyon, Konfederasyon ve Kuruluşlarına üye olmak, buralarda Türk Radyo Amatörlerini temsil etmek derneğin konusu ve amacı içinde yer alır.

k-Özürlülerin rehabilitasyonu, haberleşme konusunda eğitilmeleri gibi konularda çalışmalar yapmak, bu konuyla ilgili olarak Sağlık, Sosyal Güvenlik ve Milli Eğitim Bakanlıkları ve konuyla ilgili faaliyette bulunan Vakıf, Dernek, Federasyon ve Konfederasyonlarla işbirliği içinde çalışmalar yapmak.

l- Üniversiteler ve diğer eğitim öğretim kuruluşları ile işbirliği içinde haberleşme, haberleşme elektroniği ve Radyo Amatörlüğü kapsamına giren diğer konularda kurs, seminer ve diğer benzeri eğitim amaçlı çalışmalar yapmak, üniversite ve diğer yüksek öğretim kurumlarının izniyle Dernekler Yasası’nın ilgili maddelerinde belirtilen şekilde, üniversite kültür kolu faaliyetleri organize etmek, bu kollar bünyesinde kurulacak istasyonlara teknik yardım ve malzeme yardımında bulunmak. Yüksek öğrenim gençliğinin Radyo Amatörlüğü aracılığı ile kendisini haberleşme elektroniği ve haberleşme konusunda yetiştirmesini ve bu amaç için dernek şube faaliyetlerine katılmasını özendirmek,

Milli Eğitim Bakanlığı ile yürürlükteki yasa ve yönetmelikler çerçevesinde Radyo Amatörlüğü’nün okul faaliyet kolları içinde yer alması ve bu şekilde ortaöğretim gençliğine haberleşme elektroniği ve Radyo Amatörlüğü konularında kendini yetiştirmesine yönelik hizmetlerin sunulmasını sağlamak

m- Veli, vasi müracaatı ile, ilgili en yüksek mülki amirden izin almak şartı ile 18 yaşından küçük kişilerin elektronik ve haberleşme ile Radyo Amatörlüğü konusunda eğitilmesini amaçlayan kurs faaliyetlerinde bulunmak, bu kişilerin mevcut kurslara katılarak eğitilmelerini sağlamak. İzcilik Federasyonu ve ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde bulunmak, bu çerçevede derneğin kurslarından yararlanılmasını sağlamak, izcilerle kamp çalışmalarında bulunmak, yarışma ve özel günlerinde amatör istasyon kurarak kendilerine yardımcı olmak.

n- ‘’i’’ bendi gereği veya diğer bir şekilde sağlanan cihaz, araç gereç ve bunlarla ilgili yedek parçalar birinci öncelik olarak kulüp istasyonu ve röle gibi altyapı çalışmalarına tahsis edilirler. Bunlar yapıldıktan sonra kalan bakiye ‘’l,m ve n ‘’ bentlerinde belirtilen maksatlara tahsis edilir. Afet Yönetim Merkezleri’nde kurulacak TRAC kulüp istasyonları ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’ne bağlı birimler öncelikli muamele görürler.

Tüm bu maksatlardan bakiye kalan araç gereç, detayları bir iç yönetmelikle belirtilen çerçeve içinde cihaz ihtiyacı olan ve tüm vecibelerini yerine getirmiş olan üyelerin kullanımına geçici olarak tahsis edilinebilir. Bu işlem Telsiz Kanunu ve bağlı yönetmelikler çerçevesinde yapılır. Bu cihazların mülkiyeti Derneğe aittir. Bu tahsiste birinci derece afet bölgelerindeki ve Dernek altyapısı yönünden zayıf bölgelerdeki üyelerle, derneğin çalışma gruplarında etkin çalışmalarda ön planda bulunan üyelere öncelik tanınır. Bu tahsislerle ilgili tüm esaslar Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca, Danışma Kurulu’nun tavsiyeleri dikkate alınarak oluşturulacak bir yönetmelikle yer alır. Genel Merkez Yönetim Kurulu bu geçici tahsisi bağış mukabilinde yapabilme yetkisine sahiptir.c

o- 2813 sayılı Telsiz Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde Kızılay Genel Müdürlüğü, Türk Hava Kurumu (THK), Orman Bakanlığı, Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Türk Telekom, Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Türkiye İzcilik Federasyonu ve benzeri resmi kuruluşlar ile insani amaçlı sivil kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.

ö- 2813 sayılı Telsiz Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde gerekli izinlerin alınması halinde geniş çaplı spor etkinliklerinde, bila ücret haberleşme yardımında bulunmak, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile işbirliğinde bulunmak.

p- IARU (International Amateur Radio Union) üyeliğinin devamı için gerekli tüm yükümlülükleri yerine getirmek.

r- Dernek ile ilgili konularda doğabilecek ihtilaflar sonucunda, davalar açmak, davalara müdahil sıfatı ile katılmak, icra takipleri yapmak, hukuki danışmanlık ve tüm hukuki işlemler için yeteri kadar vekil tayin etmek.

s- Amacına ulaşmak için; gelir getirici iktisadi işletme ve tesisler kurmak, işletmek veya işlettirmek. Gerekli görüldüğünde amacına uygun faaliyetleri desteklemek üzere, faaliyet alanları ile ilgili her türlü müze, konferans salonları, lokaller, eğitim ve öğretim kurumları kurmak.

t- Derneğin amacına uygun olarak ve uygun yerlerde bölgesel ve yerel afet haberleşme müdahale ve lojistik merkezlerini kurmak veya dernek amacı için gerekli bütün tesisleri kurmak üzere üzere uygun kamu arazilerini tespit etmek, bu işlemler ile ilgili olarak her türlü danışmanlık hizmetlerini almak, ve TRAC’ a kazandırılmasını sağlamak, Yurtta meydana gelebilecek her türlü afet, acil durum veya felaketlerde kapasitesi dahilinde müdahalede bulunmak, bu hizmetin gerektirdiği koşullarda, işbirliği yapılan taraf veya tarafların teknik altyapılarından yararlanmak, onları ilgili mevzuat çerçevesinde Derneğin teknik altyapısından yararlandırmak.

u- Gayrimenkuller üzerinde her türlü ayni ve şahsi irtifaklar tesis etmek ve bu haklarını kullanmak, olan yada olacak gelirleri ile yapacağı sözleşmeler için taşınır taşınmaz malların yönetimi ile ilgili her türlü sözleşmelere taraf olmak.

v- Derneğin amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleşmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal ve hak edinme, inşaat, sponsorluk ve benzeri sözleşmeleri yapmak, teorik ve tatbiki eğitim veren eğitim merkezleri açmak.

w- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak gayrimenkullerine tasarruf etmek, ipotek, intifa, irtifak hakları dahil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde Dernek leh ve aleyhinde her türlü ayni ve şahsi hakları iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir. Taşınmazlar kiralar ve kiraya verebilir. Taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabul edebilir, bunun sonucundan bu haklarına dayalı olan sözleşmeler kurabilir. Amaçlarını gerçekleştirebilmek için gerekli her türlü faaliyeti, iş ve işlemi yapmak, ilgili sözleşmeleri imzalayabilir.

II- DERNEK ÜYELERİ

MADDE 3-Derneğin beş çeşit üyesi vardır: Bunlar;

a- Asil Üyeler :Üye olmak için derneğe başvurup, gerekli şartları yerine getirdikten sonra, ilgili dernek yönetim kurulunca derneğe üye olması karar altına alınan üyelerdir.

b- Pasif Üyeler :Derneğin sunduğu hizmetlerden yararlanmak istemediklerini dilekçe ile beyan eden Asil Üyeler’ dir. Bu üyeler normal yıllık aidatın ¼ ünü her takvim yılının Ocak ve Haziran ayında peşin olarak öderler. 4. madde (f) bendi hükümleri saklıdır. Pasif üyeler, tüzüğün 2. maddesinin (n) bendinde yer alan cihaz tahsisi hakkından yararlanamazlar. Pasif üyeler ailelere ve öğrencilere sağlanan indirimden yararlanamazlar ve Ömür Boyu üyelik başvurusu yapamazlar. Bu üyeler ayrıca derneğin internet ortamında sunulan hizmetlerinden de yararlanamazlar. Pasif üyelerin seçme ve seçilme hakları sadece komite çalışmalarıyla sınırlıdır. Genel Merkez Delegesi olamazlar.

c- Fahri Üyeler :Derneğin amacı uğruna yararlı çalışmaları ilgili dernek yönetim kurulunca tespit edilip, derneğe fahri üye olması kararlaştırılanlardır. Fahri üyeler ayrıca asil üye olmadıkça derneğin hiçbir organında oy sahibi değildirler ve aidat ödemezler.

d- Şeref Üyeleri :Dernek üyelerinden en az üçünün teklifi ile Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca derneğe şeref üyesi olması karar altına alınan asil üyelerdir.

e- Doğal Üyeler :Derneğin amacına yönelik faaliyetleri gereği işbirliği içinde olduğu kurum ve kuruluşlarla olan müşterek çalışmalarına ilişkin görüşlerini beyan edebilmelerini sağlamak amacıyla anılan kurumların temsilcileri derneğimizin doğal üye kabul edilirler. Derneğimiz ile işbirliği protokol imzalamış bulunan tüm kurum ve kuruluşlar, Doğal Üye sıfatıyla temsilci tayin edebilirler. Doğal üyeler aidat ödemezler, seçme ve seçilme hakları yoktur.

Asil üyeler hariç diğer dernek üyelerinin seçme, seçilme ve oy kullanma hakkı olmayıp, Genel Merkez Genel Kurulu ve Danışma Kurulu ile İl bazında Şube Genel Kurulları toplantılarına katılabilirler.

Her Asil veya Pasif üye sadece bir TRAC şubesine üye olabilir. Ancak taşınma ve benzeri nedenlerle üyeliğini istediği herhangi bir TRAC Şubesi’ne özgürce nakletme hakkına sahiptir. Nakil işlemi üyenin başvurusu üzerine, ilgili Şube tarafından gerçekleştirilir ve keyfiyet Genel Merkez Genel Sekreterliği’ne iletilir. Asil Üye’nin kaydını sildirdiği Şube’ deki idari görevi bu durumda kendiliğinden sona erer.

III – DERNEK ÜYELİĞİNE GİRİŞ

MADDE 4 –Derneğe üye olmak için ;

A)-a- Türk Vatandaşı olan, fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

b- T.C. Kanunlarından herhangi birinde derneğe üye olması kısıtlanmamış olmak

c- Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’ de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.

d- Lisanslı Radyo Amatörü olmak, SWL amatörü olmak veya Radyo Amatörlüğü’ne gönül vermiş bulunmak

e- Ağır bir suçtan sabıkalı olmamak şarttır.

f- Tüzükte belirtilen aidatı ödemeyi taahhüt etmek. İlk girişte 3 aylık aidatı ve yıllık katkı payını peşin ödemek zorunludur.

B – Derneğe üye olmak isteyenler formatı Genel Merkez tarafından belirtilen bir form dilekçe ile ilgili dernek yönetim kuruluna başvururlar. El yazısı ile doldurulacak bu form dilekçede şunlar bulunur:

I- Üye olmak isteyenin kimliği ve vatandaşlık numarası

II- Adresi

III- Doğum Yeri ve Tarihi

IV- Taahhüt edilen aylık aidat (Tüzüğün diğer maddeleri ve genel kurulun aldığı kararlar çerçevesinde belirtilen aidat)

V- Amatör Telsizcilik ve genel kabul görmüş ahlak ve nezaket kurallarına; derneğin işleyişi ile ilgili tüzük ve her türlü yönetmelik hükümlerine uyacağına dair namusu ve şerefi üzerine yeminli taahhüt.

VI-İmzası

C – Bu başvuru dilekçesi belirli yerde 15 gün asılı kalır, dileyenler Yönetim Kurulu’na başvurarak üye adayına itirazda bulunabilirler. Yönetim Kurulu itirazları da değerlendirerek üyelik müracaatına 30 gün içinde kabul veya red şeklinde karar verir. Sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

D – Dernek üyeliğine kabul edilmiş lisanslı amatörler en az bir kez afet haberleşme çalışmalarına katılmak zorundadırlar. Bir şube veya bölgedeki lisanslı üye sayısı dönüşümlü olarak bir dönemde mevcut üyelerin hepsinin bu görevi yerine getirmiş olmasına rağmen üye yetersizliğinden dolayı gerektiğinde aynı dönüşümde bu yükümlülük devam eder.

E –Üyeliğe kabul edilen kişi hakkındaki bilgiler 7 gün içinde Genel Merkez Yönetim Kurulu’na yazı ile bildirilir. Bu bilgiler Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından Genel Merkezdeki Üye Sicil Kütüğüne işlenir. Daha önce Derneğe üye olmuş olan üyelerin bilgileri, bu tüzüğün onaylanmasından sonra şubeler tarafından 30 gün içinde Genel Merkeze bildirilir.

IV- DERNEKTEN ÇIKIŞ

MADDE 5 –Her üye istifa etme hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu’na yazılı bir istifa dilekçesi ile istifa talebinde bulunur. Yönetim Kurulu istifa edenin üyelik kaydının kapatılmasına karar verir. İstifa edenin yetkili kurullardan birine üye olması halinde yerine yedek üyelerden bölgesine göre birinci sıradaki görevi üstlenir.

Üyelik kaydının kapatıldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde yazı ile Genel Merkez Yönetim Kurulu’na bildirilir. Genel Merkez Yönetim Kurulu üyenin Genel Merkez Üye Sicil Kütüğünden düşümünü yapar.

V – DERNEKTEN ÇIKARILMA

MADDE 6 –Dernekten çıkarılma Onur Kurulu’nun görüşü alınmak kaydıyla Yönetim Kurulu kararı ile olur. Dernekten çıkarılan üyenin çıkartılma kararından sonraki ilk Genel Kurul da itiraz hakkı vardır. Genel Kurulda alınacak karar kesindir. Mahkemeye itiraz edilmezse Genel Kurul kararı kesinlik kazanmış olur. Dernekten çıkartılan üyenin Derneğe olan bütün borçlarını Onur Kurulu’nun kararlaştıracağı süre içinde ödemesi gereklidir. Dernek üyeliğinden çıkarılan üyenin gerekçeli karar ile beraber özlük bilgileri ilgili şube tarafından, kararı müteakip 7 gün içerisinde Genel Merkez Yönetim Kurulu’na yazı ile bildirilir. Genel Merkez Yönetim Kurulu üyenin Genel Merkez Üye Sicil Kütüğünden düşümünü yapar.

VI – ÜYELİKTEN ÇIKARTILMAYI GEREKTİREN NEDENLER

MADDE 7 –Üyelikten çıkartılmayı gerektiren nedenler şunlardır:

a- 4. Maddedeki şartları yitirmek

b- Derneğin amaçlarına aykırı çalışmalarda bulunmak

c- Dernek içerisinde siyasi, ayırıcı, bozucu faaliyetlerde bulunmak

d- Dernek içinde veya dışında Derneğin amaçlarına aykırı faaliyetlerde bulunmak, yurt çıkarlarına aykırı, amatörlüğün esaslarına aykırı olarak sahip olduğu amatör istasyonu dini ve siyasi maksatlarda kullanmak

e- Sahip olduğu amatör ehliyetin ve amatör istasyon ruhsatının Amatör Telsizcilik Yönetmeliğindeki şarlar gereği Telekomünikasyon Kurulu Başkanlığı’nca iptal edilmesi

f- Sahibi bulunduğu amatör istasyonun yönetmelik gereği kullanmaması ve bu konuda derneğin kendisine yaptığı uyarıyı dinlememesi

g- Aidat borçlarını ödememek hallerinde üyenin dernekten ihracına karar verilir.

h-Afet ve acil haberleşme çalışma ve tatbikatlarında görevlendirilmiş üye, ilgili komitenin üç yazılı ihtarına rağmen bu yükümlülüğünü yerine getirmediği taktirde, ilgili komite, Yönetim Kurulu kanalıyla bu durumu Onur Kurulu’na iletir. Onur Kurulunun görüşü ile Yönetim Kurulu’nca üyelikten ihracına karar verilir.

i- Derneğe giriş sırasında imzaladığı taahhütnameye aykırı davranmak

j- Genel Kurul tarafından bir dernek organına seçilmişse, tüzükte bu organa verilmiş görevlerini aksatmak veya yapmamak

VII – TEKRAR ÜYE KAYDEDİLME

MADDE 8 –Bir üye Madde 7-g fıkrası haricindeki bir sebeple dernek üyeliğinden çıkartılırsa bir daha derneğe ve dolayısıyla hiç bir şubesine tekrar üye kaydedilmez. Herhangi bir şekilde kaydedilmiş bile olsa durum tespit edildiğinde derhal üyeliği iptal edilir.

Madde 7-h fıkrası gereği ihrac edilen üye, afet ve acil haberleşmeye ilişkin görevlerini ifa edeceğini yazılı olarak kabul ve taahhüt ettiği taktirde üyeliğe tekrar kabul edilir. Görevi tekrar ifa etmemesi durumunda bir ihtar kafi olmakla, Yönetim Kurulu’nca üyelikten ihraç edilir. Bir daha üye kaydedilmez.

VIII – GENEL MERKEZ GENEL KURUL DELEGELERİ

MADDE 9 –Genel Merkez Genel Kurulu, Genel Kurula katılabilme hakkını kazanmış üyelerden ve aşağıdaki delegelerden meydana gelir.

a- Genel Merkez Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Onur Kurulu asil ve yedek üyeleri

b- Şube Delegeleri: Her şubenin başkanı delegedir. Ayrıca 40 üyeye kadar bir, sonraki her 100 üye için bir ilave olmak üzere her Şube Genel Kurulu’nca seçilmiş delegeler

c- Genel Merkez Delegeleri: Genel Merkez Yönetim Kurulu tüzüğün 13a/1 Maddesine göre belirlenen adaylar arasından ve ayrıca şube üyelerinden olmak üzere tespit ve tayin edeceği azami 40 kişidir.

d- Genel Merkez Komite Başkanları

IX – GENEL MERKEZ GENEL KURULU TOPLANTISI

MADDE 10 –

a- Genel Merkez Olağan Genel Kurul toplantısı her 3(Üç) senede bir Kasım ayı içinde (son hafta sonu haricinde) yapılması zorunludur. Genel Merkez Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde her sene Genel Merkez Genel Kurulunu olağan toplantıya çağırabilir.

b- Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek suretiyle veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağıda belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

c– Genel Kurul, delegelerinin yarıdan en az bir fazlasıyla toplanır. İkinci toplantıda ekseriyet aranmaz.

d- Toplantı Usülü :Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.Üyeler,yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

e- Genel Kurul’ a ilk toplantıda yeterli delege ve üye gelmediği taktirde toplantı en az bir hafta sonra Yönetim Kurulu’nca belirlenen gün ve saatte yenilenir.

f- İkinci toplantının zamanı ve yeri ilk toplantı ilanında belirtilir.

g- Genel Merkez Genel Kurul Toplantıları, Cemiyetin yasal ikametinin bulunduğu Vilayetin dışındaki her İl veya İlçede yapılabilir.

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usül ve Şekilleri

MADDE 10aGenel Kurul’ da aksine karar alınmamışsa, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, Genel Kurul Başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel Kurul Kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve Derneğin feshi kararları ise, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usülüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

X – OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

MADDE 11 –Genel Kurul, Genel Merkez Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü, yahutta dernek üyelerinin beşte birinin yazılı talebi ile olağanüstü toplantı yapılır. Genel Kurulu toplantıya Genel Merkez Yönetim Kurulu çağırır

XI – GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 12 –Aşağıdaki hususlar Genel Merkez Genel Kurulunca görüşülüp karara bağlanır:

a- Dernek organlarının seçimi

b- Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi

c- Genel Merkez Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülüp incelenmesi, Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun ibrası

d- Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulu. Dernek üyelerinin ödeyeceği aidat miktarının tespiti

e- Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Genel Merkez Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi

f- Derneğin federasyon veya konfederasyona katılması veya ayrılması hakkında karar verilmesi

g- Derneğin Bakanlar Kurulundan gerekli izni alarak uluslararası faaliyetlerde bulunması, yurt dışındaki dernek veya teşekküllere katılması, üye olması veya ayrılması

h- Derneğin feshi

i- Mevzuata veya Genel Kurula Genel Merkez Yönetim veya Denetim Kurullarınca yapılacak tekliflere göre Genel Kurulca yapılması istenilen diğer görevlerin ifası

j- Şubelerden bir veya bir kaçının feshi:

Kararlar Genel Kurul’ a katılan Delegelerin yarıdan bir fazlasının oyu ile alınır. Ancak tüzük değişikliğine ilişkin kararlar toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğu ile alınacaktır. Tüzük değişikliğinin görüşülmesi için teklifin ya Genel Merkez Yönetim Kurulundan ya da Genel Kurul Delegelerinin en az üçte ikisinden gelmesi gereklidir.

MADDE 13 –Genel Merkez Genel Kurulu kararları dernek merkezindeki ilan tahtasına 15 gün askıda bırakılarak üyelere duyurulur. Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile TRAC mecmuasında da yayınlanabilir. Şubelerde askı yolu ile duyuru yapılır.

MADDE 13a – DANIŞMA KURULU

Tüzüğün 9/b maddesi gereği seçilen delegeler derneğin danışma kurulunu oluşturur. Danışma kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulunun uygun görmesi veya şubelerin en az 1/5 inin yazılı talebi halinde Ankara’ da toplanır.

Danışma kurulu toplantılarına tüzüğün 9. maddesindeki Genel Kurul üyeleri ve Genel Merkez’ in tüm komite başkanları katılır.

Danışma Kurulunun düzenli çalışması hususunda Genel Merkez Yönetim Kurulu gerekli tedbirleri alır.

Danışma Kurulunun Görevleri :

– Genel Merkez Genel Kurulu’nda Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği için aday belirleme koordinasyon şubelerinin tayini hususunda teklifte bulunmak

– Genel Kurul’ da alınan kararların uygulamasını değerlendirmek

– Danışma Kurulu koordinasyon komitesi üyelikleri için teklifte bulunmak. Komite çalışmalarının yürütülmesini sağlamak ve çalışmaları değerlendirmek.

– Genel Merkez Yönetim Kurulu’na her konuda öneriler hazırlamak, iletmek

– Genel Kurul için gündem teklifleri hazırlamak

XII – GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

MADDE 14 –15 asil 15 yedek üyeden oluşur. 15 asil, 15 yedek üye Genel Merkezin bulunduğu İstanbul ve diğer iller farkı olmaksızın seçilir.

Seçim genel kurul tarafından gizli oyla yapılır. Seçilecek 15 asil ve 15 yedek üye ayrı ayrı oylanır.

Seçim sonucunda adaylar aldıkları oy sayısına göre büyükten küçüğe doğru sıralanır ve en çok oy alan ilk 15 aday asil, sonraki 15 aday yedek üyeler olarak seçilmiş olurlar

Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilmek için adayların haiz olması gereken şartlar şunlardır:

a- Dernekte en az 6 aylık asil üye olmak (bu kural ilk şube kuruluşunda ve bunu takip eden ilk Genel Kurul Toplantısında uygulanmaz)

b- Seçildiği taktirde amatör ruhuna uygun olarak ülkemizde radyo amatörlüğünün gelişip yaygınlaşması ve cemiyetin varlığını sürdürmesiyle gelişip güçlenmesi için feragatla ve canla başla çalışacağı, görevinde T.C. Kanunlarına, Dernek Tüzüğüne, Genel Merkez Genel Kurulu ve Genel Merkez Yönetim Kurulu kararlarına sadık kalacağını, zorunlu ve akla uygun bir neden olmadıkca görevinden ayrılmayacağını yazılı olarak beyan ve taahüt etmiş olmak, kurulların veya ihtisas çalışma komitelerinin birinde faaliyet göstermiş olduğunu tevsik etmektir.

MADDE 15 –Genel Merkez Yönetim Kurulu seçimini müteakip en az üç gün içinde toplanarak aralarında bir Genel Başkan, üç Genel Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, Bir de Genel Sayman seçerek görev bölümü yapar.

MADDE 16 –Genel Merkez Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir :

a- Derneği temsil etmek ve bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek. Gerekli gördüğü yerlerde Dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak.

b- Genel Kurulun Derneğin Şubelerinin açılması veya kapatılması yönünde aldığı kararları yürütmek ve ilgili şube kurucu kurullarına yetki vermek

c- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlamak, Genel Kurula sunmak

d- Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine yüklediği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak

e- Genel Merkez Genel Kurulunu tüzük hükümleri içerisinde toplantıya çağırmak

f- Derneğin tüm işlerini yürütmek. Dernek amacı doğrultusunda, M.K.E ve Devletin diğer Kurum ve Kuruluşlarından, özel sektörden ve şahıslardan araç gereç, cihaz, makina vesairenin Telsiz Kanun’ u ve yönetmeliklere uygun şekilde hibe, bağış yoluyla kabulu ve satın alımı

g- Amatör Telsizcilik sınavlarına Dernek adına katılacak müşahit veya imtihan komisyonu üyelerini belirlemek ve görevlendirmek

h- Onur Kurulunun kararlarını uygulamak

i- İdari, mali, adli, icrai takibatlar yapmak

j- Dernek adına bildiri, beyanname ve benzeri yayınları, en büyük mülki amire 24 saat önce haber verilmek şartı ile basına verebilmek, dağıtabilmek

k- Şube Genel Kurulun da ibra edilemeyen Şube Yönetim Kurulu için dava açmak, Şube Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak

l- Derneğin ihtiyacı olduğu konulardaki taşınmaz mallar ile ilgili olarak, Genel Kurul’un kendisine yetki verdiği işlemlerin tamamını yürütmek.

m-Dernek bu faaliyetleri GMYK’nın karar ve imza aşamasına kadar yürütmek için kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

n- TRAC’ın hak sahibi olduğu bütün taşınır ve taşınmaz mallarını, ayni ve nakdi değerlerini ilgili mevzuat kapsamında basiret ve özen içerisinde korumak ve yönetmek, bu yönetim ile ilgili olarak imzalanması gereken sözleşmelerin imzalanması, TRAC’ın amaç ve hedeflerine yönelik hizmet ve faaliyetler için ulusal ve uluslararası kaynak sağlayıcı faaliyetleri yürütmek.

o- Genel Merkez Yönetim Kurulu tüm bu işleri T.C Kanunları ve Dernek Tüzüğü’ne uygun olarak yürütür. Kararlarını ekseriyetle alır.

MADDE 17 –Genel Başkan, Genel Merkez Yönetim Kuruluna Başkanlık eder, toplantıları yönetir. Dernek adına demeç ve bilgi verir. Genel Başkanın her türlü çalışması, Genel Merkez Yönetim Kurulunun kararlarına bağlıdır. Yönetim Kurulu toplantılarında alınacak kararlarda oylar eşit olursa başkanın oyu iki oy hesap edilir.

MADDE 18 –Genel Başkan Yardımcıları, Genel Başkanın uygun gördüğü zamanlarda ona vekalet eder, onun yerine oy verme ve imza yetkisine haizdir.

MADDE 19 –Genel Sekreter : Genel Sekreter Genel Merkez Yönetim Kurulu’na karşı, Derneğin bütün demirbaşlarından, gelen – giden evrak, Dernekler Kanunu’na göre tutulması gereken bütün defter ve evraktan, Dernek hesabına yaptığı bütün harcamalardan, Derneğin bütün bölüm ve eklentilerinden, çalıştırılan personelin amiri sıfatı ile denetim ve disiplininden, Derneğe gelen ve giden posta, koli vesaireden ve Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevlerden sorumludur.

GÖREVLERİ

Bütün gelen ve giden yazışmaları yapar, zamanında yapılması için özen gösterir.

• Süreklilik arz eden ve bir takvime bağlanmış toplantı, seminer, kurs vesairenin zamanında yapılmasını takip eder, gerekli durumlarda sözlü, yazılı, ilan şeklinde ikazlar yapar. Oluşmuş veya oluşacak aksaklıkları derhal Genel Başkan’ a bildirir.

• Derneğin bütün demirbaşlarını, mühürünü ve her türlü evrağını kilit altında muhafaza eder

• Şubelerle olan yazışmalara özen gösterir, şubeleri sıkı denetim altında tutar. Şubelerin süreklilik rz eden ve takvime bağlı işlerinin zamanında yapılabilmesi için işin zamanından önce yazılı uyarıda bulunur.

• Genel Kurul öncesi yapılması gereken toplantı yeri düzenlemesini, mülki amire başvurulması gibi gerekli bütün ön hazırlıkları yapar, Genel Kurul öncesi hazırlanması gereken bütün raporların bir dosyada toplanmasını sağlar.

• Genel Kurul’ a, şubelerin ve Dernek Genel Merkezinin takvim esaslı işlemlerinde meydana gelen aksaklıklar zamanında hazırlanmayan raporlar, eksik çalışan komiteler hakkında genel nitelikli istatislik bilgi veren bir rapor hazırlayıp sunmak mecburiyetindedir.

• Tüzükte gösterilen kurul ve komitelerin çalışma şekillerini, toplanma ve rapor sunma tarihlerini gösterir bir çizelge hazırlar ve bunun sürekli bir şekilde ilan eder

• Tüzükte gösterilen kurul ve komitelerde kimlerin yer aldığını gösterir genel bir liste hazırlayarak asil ve yedekleri belirtir ve sürekli ilan eder. Değişiklikleri derhal ilan eder.

• Yeni üye giriş taleplerini kabul eder ve gerekli işlemleri başlatır. Dernek Merkezindeki ve eklentilerindeki araç ve gereçleri sürekli kontrol altında tutar. Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği şekil ve şartlarda,dernek merkezinde mesai saatleri içinde veya belirli gün ve saatlerde bulunmak mecburiyetindedir.

• Genel Sekreter, Yönetim Kurulunun vereceği karar ile belirli veya bütün hususlarda münferit imzası ile derneği temsil edecek, tüzük doğrultusunda bütün hukuki işlemleri yapabilecektir. Yönetim Kurulu belirli hususlarda derneği temsil yetkisine karar verdiği taktirde diğer hususlarda Genel Başkan ile birlikte atacakları imza ile derneği temsil mümkün olacaktır.

• Genel Sekreter için ödenecek brüt aylık miktarının tespitine Genel Kurul yetkilidir.

MADDE 20 –Genel Sayman: Dernekler Kanunu’na göre tutulması gereken gelir ve gider defteri ile bütçe, kesin hesap ve bilanço defterlerini tutar,demirbaş defterini tutar, derneğin kasa mevcudunun mesulüdür,dernek gelirlerini banka hesabına yatırır, posta çekleri hesaplarını kontrol eder,cemiyet adına gelen havaleleri tahsil eder,banka hesabına yatırır, Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca kabul edilen ödemeleri yapar.

MADDE 21 –Derneğin yurt içi ve yurt dışında temsili aşağıdaki esaslara tabidir:

a- Genel Başkan derneğin ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun sembolik temsilcisidir, derneği ve Yönetim Kurulunu temsil eder,derneği ilzam edecek imza yetkisi Genel Başkana aittir.

Ödemelerde Genel Başkanın ve Muhasibin birlikte imzaları şarttır.

b- Derneğin günlük işlerine ait yazılar ve üye mektuplarına cevaplar Genel Başkan veya onun verdiği yetkiye istinaden Genel Başkan Yardımcısı,Genel Sekreter veya görevli üye tarafından imzalanır.

MADDE 22 –Genel Merkez Yönetim Kurulu en az altı ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya katılmak zorundadır.Toplantılar üyelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla yapılır. Başkanın katılmadığı toplantılara Genel Başkan Yardımcısı başkanlık eder ve Başkanın yetkilerini kullanır. Toplantıya katılan ve katılmayan üyeler karara yazılır.

Toplantıya katılan üyelerin yarıdan fazlasının oyu ile kararlar alınır. Yönetim Kurulu ; 16/a maddesi gereği, Genel Başkan veya Genel Başkanın görevlendirmesi halinde Genel Başkan Yardımcısı,Genel Sayman ve Genel Sekreterden oluşan Yürütme Kurulu’nu belirleyebilir. Yürütme Kurulu,derneği temsil eder. Yürütme Kurulu,derneği temsil yetkisi ile tüzük hükümleri doğrultusunda bütün hukuki işlemleri yapabilme yetkisine haizdir.

MADDE 23 –Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına özürsüz olarak arka arkaya üç kez katılmayan Yönetim Kurulu üyesi istifa etmiş sayılır ve yerine birinci sıradaki yedek üye atanır. Aynı şekilde ölüm,uzun süreli hastalık ve seyahatler gibi nedenlerle gelemeyecek üye yerine birinci yedek üye atanır.

MADDE 24– Genel Merkez Yönetim Kurulu belirli konularda çalışma grupları oluşturur. Grupların çalışma konuları, sınırları ile süreleri Genel Merkez Yönetim Kurulunca belirlenir ve yazılı olarak kendilerine bildirilir.

XIII – GENEL MERKEZ DENETİM KURULU

MADDE 25 –Genel Merkez Denetim Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulu tarafından gizli oyla beş asil ve beş yedek üyeden oluşacak şekilde seçilir. Denetim Kurulu adaylığında 14.madde şartları aynen geçerlidir. Genel Merkez Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu adaylarının listesini hazırlar ve Genel Kurula seçim için sunar.

MADDE 26 –Denetim Kurulunun Görevleri

Genel Merkez Denetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirmekle sorumludur :

a- Derneğin gelir ve giderlerini denetler, bunların tüzük, Dernekler Kanunu ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olup olmadığını denetler.

b- Derneğin tutulması gerekli defterlerinin kanuna göre tutulup tutulmadığını kontrol eder, kanuna uygun tutulmalarını temin eder.

c-Derneğin çalışmalarının tüzüğe ve derneğin kuruluş gayesine uygun olup olmadığını kontrol eder. Varsa aksaklıkları tespit eder ve bir raporla yönetim kuruluna bildirir.

d- Nitelikleri yukarıda belirtilen denetleme sonuçlarını yılda iki kere hazırlayacakları bir raporla Genel Merkez Yönetim Kuruluna bildirirler, bu raporlar tümüyle veya özet olarak Genel Merkez Genel Kuruluna bildirilir.

e- Denetim raporları Dernekler Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde üyelerin de bilgisine sunulabilir.

f- Genel Merkez Denetim Kurulu gerektiğinde şubeleri ve komiteleri de denetler. Şube denetlemelerinde Şube Denetim Kurulu ile işbirliği yapabilir. Denetim sonuçlarının bir nüshasını şubenin bağlı olduğu bölgeye ve Genel Merkeze, komite denetleme raporlarının bir nüshasını da Genel Merkeze iletir.

g- Karar ve denetlemelerini ayrıca karar defterine de yazar.

h- Olağandışı durumlarda, Genel Merkez Denetim Kurulu şubelerin veya Genel Merkezin denetlenmesi amacıyla yetkili bağımsız denetim organizasyonlarına başvurulmasını isteyebilir. Bu ancak Denetim Kurulu ve Hukuk Komitesi üyelerinin ¾ oranlı onayı alınarak ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun bilgisiyle yapılır. Bu durumda denetim giderleri denetlenen birimin bütçesinden karşılanır.

MADDE 27 –Genel Merkez Denetim Kurulu yılda asgari 2 kez toplanır ve ara bütçe, bilançoları denetleyerek rapor yazar. İlk toplantısında arasından bir başkan seçer. Toplantılar Başkan dahil diğer dört üyenin de katılmasıyla yapılır. Kurul Denetim görevini tespit edeceği bir program çerçevesinde yapar. Genel Merkez Yönetim Kurulu gerekli gördüğü zaman dernek organlarından herhangi birisini isteyebileceği gibi şubelerden ya da komitelerden birinin de denetlenmesini talep edebilir.

XIV – GENEL MERKEZ ONUR KURULU

MADDE 28 –Genel Merkez Onur Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulu tarafından gizli oyla seçilen beş asil üç yedek üye den oluşur. En fazla oy alan ilk beş aday asil üye diğer üç aday da yedek üye olurlar. Onur Kurulu üyelerinin adaylığında 14.madde şartları aynen geçerlidir. Genel Merkez Yönetim Kurulu, aday listesini düzenleyerek Genel Merkez Genel Kuruluna sunar.

MADDE 29 –Genel Merkez Onur Kurulu şu görevleri yerine getirir :

a- Dernek üyeleri arasındaki ihtilafları, üyelerle Yönetim Kurulu arasındaki ihtilafları ve Yönetim Kurulu Üyeleri arasındaki ihtilafları çözüme bağlar.

b- Tüzüğe göre Yönetim Kurulu tarafından Dernekten çıkartılma talebi ile kendilerine sevk edilen üyelerin savunmasını alarak durumlarını inceler. Savunması istenilen üyeler, savunma daveti geldikten sonra azami 15 gün içerisinde savunmalarını Onur Kuruluna iletmek mecburiyetindedirler. Savunmanın belirtilen süre içinde verilmemesi durumunda Onur Kurulu reysen takdir hakkını kullanır ve çıkartılma hakkında gerekli kararı verip Yönetim Kuruluna kararın infazı için bir rapor verir.

c- Onur Kurulunun üyelere verebileceği cezalar şunlardır :

• Uyarma : ilgiliye davranışlarının uygunsuz görüldüğünün bir yazı ile bildirilmesidir.

• Tesisten Geçici Çıkarma : Üyenin kazandığı tüm hakardan oniki aydan fazla olmamak üzere yoksun bırakılması ve bunun ilgili görülen üçüncü şahıslara da duyurulmasıdır.

• Üyelikten Kesin Çıkarılma : Üyeliğin kazandırdığı tüm haklardan süresiz olarak yoksun kalınması gereği için Yönetim Kuruluna görüş bildirir. Kesin çıkarma Yönetim Kurulu Kararı ile olur.

MADDE 30 –Onur Kuruluna şikayetler yazılı olarak Yönetim Kurulu nezdinde yapılır. Yönetim Kurulu durumu Onur Kurulu üyelerine bildirerek Onur Kurulunu toplantıya çağırır. Yönetim Kurulu gerektiği zaman şikayet olmadan da Onur Kurulunu toplantıya çağırabilir. Onur Kurulu Yönetim Kurulu Tarafından toplantıya çağırıldığında veya toplanmalarını gerektiren başka bir neden olduğunda toplanır. Onur Kurulu çalışmalarından Genel Kurula karşı sorumludur. Onur Kurulu kararlarına, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında itiraz edilebilir. Genel Kurulun kararı kesindir.

XV -DERNEĞİN ŞUBELERİ VE BUNLARIN ÇALIŞMALARI

MADDE 31 –Şubelerin kuruluşu ve çalışmaları :

a- Dernek kamuya yararlı dernek olma sıfatı ile yurdun her yerinde Genel Merkez Genel Kurulu Kararı ve Yönetim Kurulunun bu karar doğrultusundaki izni ile il, merkez ilçe, ilçe ve köylerde bir veya birden fazla şube açabilir.

b- Henüz TRAC Şubesi bulunmayan yerlerde kurulacak yeni şubeler, Madde 31-a bendi doğrultusunda Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun kararı ile yetkili kılınan en az üç kişi tarafından gerekli yasal formaliteler yerine getirilerek açılır. TRAC Şubesi bulunan İl’ de yeni bir şubenin kurulabilmesi için Madde 31-a bendi doğrultusunda Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun kararı ile yetkili kılınan asgari sekiz (8) tanesi amatör telsizci olan onyedi (17) kişinin mevcudiyeti aranır.

c- Yeni açılan şubede Genel Kurul toplantısı yapılana kadar kurucu üyeler Yönetim Kurulu olarak görev yaparlar.

d- Şubelerin Yönetim Kurulları bütün kararlarından ve yaptıklarından dolayı Genel Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

e- Şubeler bülten ve broşür dışında yayın yapamazlar. Derneğin genel yayın organı olan TRAC Mecmuasına her şube yazı göndermek zorundadır. Bu yazılar şubelerin faaliyeti ile ilgili olabileceği gibi genel olarak radyo amatörlüğü ve elektronik konusunda olacaktır. Bülten yayınlanması durumunda Dernekler Kanununun ilgili hükümlerinin göz önüne alınması ve Genel Merkeze her sayının bir örneğinin gönderilmesi zorunludur. Şubeler dernek adına bildiri, beyanname ve benzeri yayınlar yapamaz. Ancak tüzükte belirtilen komitelerin kararlarına uygun olmak şartı ile yapmış oldukları faaliyetler hakkında açıklamalar, tanıtımlar yapabilirler.

f- Şubelerde bir dinleme istasyonu bulundurulur ve amatör bandlarda dinleme yapılır.

g- Şubeler Genel Merkez Genel Kurulu toplantı tarihinden 15 gün önce faaliyetlerini ve hesap durumlarını Genel Merkeze bildirirler.

h- Şubelerin ayrı bir tüzüğü yoktur, bu tüzük şubeler için de geçerlidir.

i- Şubeler TK, Ulaştırma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Başbakanlık ve diğer resmi dairelerle derneğin tümünü ilgilendiren konularda ve dernek amaçlarına ters düşecek konularda yazışma yapamazlar.

j- QSL büro hizmetleri şubeler için de Genel Merkez vasıtasıyla yapılır.

k- Şubeler basın ve yayın organları ile TRT ve Ajanslarla Derneğin amaç ve çalışmalarına ters düşecek şekilde temas kuramaz ve tanıtma komitesinin belirlediği esaslara uymayan beyanat veremezler.

l- Şubeler, Yönetim Kurulu Başkanları tarafından temsil edilirler.

m-Şubeler Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından verilmiş karar ve direktifler doğrultusunda hareket etmekle yükümlüdürler.

XVI – ŞUBE GENEL KURULU

MADDE 32 –Bir şubenin Genel Kurulu o şubeye kayıtlı ve hiç aidat borcu bulunmayan asil üyelerden meydana gelir. Genel Kurul bu üyelerden en az yarıdan bir fazlasıyla toplanır. Kararlar toplantıda bulunanların çoğunluğu ile verilir.

a- Şube olağan Genel Kurulunun en geç üç (3) senede bir yapılması zorunludur. Şube, olağan Genel Kurul toplantılarını Genel Merkez Genel Kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. Şube Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde her sene şube Genel Kurulunu olağan toplantıya çağırabilir.

b- Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden toplantının günü, yeri, saati ve gündemi gazetede ilan edilmek suretiyle haberdar edilirler, toplantıya çağırılırlar. Durum mahallin mülki amirine yazı ile bildirilir. Şube Genel Kurul toplantısına ait ilan gazete yerine mahalli imkan ve vasıtalardan yararlanılmak sureti ile de yapılabilir.

c- Şube Genel Kurul Toplantısı şubenin bulunduğu yerde yapılır. Toplantı geri bırakıldığı taktirde 10. Madde ile ilgili hükümler uygulanır.

d- Genel Kurulu toplantıya şube yönetim kurulu çağırır. Olağanüstü toplantı için tüzüğün 11. Maddesi uygulanır.

e- Şubeler, Genel Kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirine ve dernek Genel Merkezine bildirmek zorundadırlar.

MADDE 33 –Genel Kurul toplantısı 10. maddede gösterilen şekilde yapılır, yalnız burada liste şube Yönetim Kurulunca hazırlanır. Toplantı için bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir de Sekreter seçilir. Toplantı sonunda tüm tutanak ve belgeler yeni yönetim kuruluna verilir. Şube Yönetim Kurulu bunların birer kopyasını Genel Merkeze gönderir.

MADDE 34 –Aşağıdaki hususlar Şube Genel Kurulunca görüşülüp karara bağlanır.

a- Şube organlarının seçimi

b- Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülüp Yönetim Kurulunun ibrası

c- Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü

d- Şubeye lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konusunda Şube Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

e- Şubenin feshi

f- Mevzuata ve Genel Kurula yapılacak tekliflere göre Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin ifası

g- Genel Merkez Genel Kuruluna katılacak delegelerin seçimi.

MADDE 35 –

a-Toplantıda kararlar gizli oyla alınır, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlası ile verilen kararlar geçerlidir.

b- Genel Kurul Kararları şube merkezindeki ilan tahtasında 15 gün asılı bırakılarak üyelere duyurulur ve alınan kararlar ile kongre tutanak suretleri 15 gün içerisinde Genel Kurula katılanların listesi ile birlikte Genel Merkeze bildirilir.

XVII – ŞUBE YÖNETİM KURULU

MADDE 36 –Şube Yönetim Kurulu, şube Genel Kurulu tarafından 14. Maddenin a ve b bendlerinde belirtilen şartları havi dernek şubesi üyeleri arasından seçilir. Gizli oyla yapılan seçimde en fazla oy alan beş üye asil, beş üye de yedek olarak seçilmiş sayılır. Şubelerin kurucu kurulu üyeleri için lisanslı radyo amatörü olma şartı aranmaz, yalnızca tercih sebebidir. Kurucu kurulun Genel Merkezden yetki alıp şubeyi kurmasından sonra Dernekler Kanunu gereği yapılan ilk Genel Kurul için de bu geçerlidir.

Bu Genel Kuruldan sonra yapılacak ilk Genel Kurulda adayların ve asil üye seçilenlerin en az üçünde lisanslı amatör olma şartı aranır. Bu esasların temel alınması şartı ile gizli oyla yapılan seçimde en fazla oy alan beş üye asil, üç üye yedek olarak seçilmiş sayılır.

MADDE 37 –Şube Yönetim Kurulu seçimi müteakip, üç gün içinde toplanarak aralarında bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter ve bir de Sayman seçerek aralarında görev bölümü yaparlar.

MADDE 38 –Şube Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır :

a- Şubenin tüm işlerini yürütür

b- Şubeyi temsil eder

c- Şubenin gelir ve giderlerini tespit ve idare eder

d- Üye adaylarının üyeliğine karar verir

e- Şube Yönetim Kurulu bütün görevlerini yaparken T.C Kanunları ve bu tüzük hükümlerine riayete zorunludur.

MADDE 39 –Şube Başkanı, Yönetim Kuruluna Başkanlık eder ve şubeyi temsil eder, toplantıları yönetir. Başkanın her türlü çalışması Yönetim Kurulunun kararlarına bağlıdır.

MADDE 39a –Şube Başkan Yardımcısı, Şube Başkanının uygun gördüğü zamanlarda ona vekalet eder, onun yerine oy verme ve imza yetkisine haizdir.

MADDE 40 –Şube Sekreteri, Dernekler Kanununa göre tutulması gereken şube defterlerini tutar, yazışmaları düzenli olarak yürütür, yazışmaları başkan ile birlikte imza eder, üye kayıt defteri, karar defteri, gelen – giden evrak defterinin tutulması Sekreterin sorumluluğundadır.

MADDE 41 –Şube Saymanı, Dernekler Kanununa göre tutulması gereken gelir ve gider defteri, bütçe, kesin hesap ve bilanço defterlerini, demirbaş defterlerini tutar, mali evrakları tanzim eder, Başkanla birlikte imzalar.

Şube Yönetim Kurulu en az ayda bir toplanır, toplantı Başkan dahil diğer iki üyenin katılmasıyla yapılır. Kararlar ekseriyetle alınır, Başkanın oyu bir oy hesap edilir. Toplantıya mazeretsiz arka arkaya üç kere katılmayan üye istifa etmiş sayılır ve yerine yedek üyelerden birinci sırada olan atanır. Aynı şekilde istifa, ölüm ile devamlı hastalık hallerinde yine birinci sırada olan yedek üye atanır. Yedek üyeleri başkan göreve dahil eder.

XVIII – ŞUBE DENETİM KURULU

MADDE 42 –Şube Denetim Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından gizli oy ile seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur. En fazla oy alan ilk üç üye asil üye, diğerleri yedek üye seçilmiş sayılırlar. Denetim Kurulu Üye adayları için 36. Maddede belirtilen esaslar ve prosedür geçerlidir. Şubelerin Kurucu Kurulu tarafından oluşturulan Dernekler Kanunu gereği olarak yapılan ilk Genel Kuruldan sonra yapılacak Genel Kurulda adayların ve asil üyelerin en az ikisinin lisanslı amatör olması gereklidir. Şube Yönetim Kurulu aday listesini düzenleyerek Şube Genel Kuruluna sunar. Şube Denetleme Kurulunun teşkili, ancak üye sayısı 30 u geçtiği zaman sözkonusudur. Şube bu müddet zarfında Denetleme Kurulu üyeliğine Genel Kurulda seçilecek bir denetçi ile Denetleme Kurulunun görevlerini yerine getirir. Denetçinin lisanslı olması tercih edilir, şart değildir.

MADDE 43 –Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır :

Şubenin çalışmalarını 26. Madde esasları dahilinde denetler, denetleme sonuçlarını yılda en çok dört en az iki kere hazırlayacakları bir raporla Şube Yönetim Kurulu ve Genel Merkez Denetim Kuruluna bildirirler. Bu raporlar tümüyle veya özetle Şube Genel Kuruluna da sunulur.

MADDE 44 –Şube Denetim Kurulu yılda en az dört kez toplanır. İlk toplantıda aralarında bir başkan seçerek her toplantıda başkan dahil en az iki üye ile toplanırlar. Şube Yönetim Kurulu Gerekli gördüğünde Şube Denetim Kurulundan rapor talep edebilir.

MADDE 44a –Şube Onur Kurulu : Şubenin üye sayısı 40 ı geçtiği taktirde Şube Onur Kurulu seçilir. Bu kurulun teşkili Genel Merkez Onur Kurulunun teşkil hükümleri gibi olur. Görev ve yetkileri şubenin üyeleri ile sınırlıdır. Şube Onur Kurulu olmayan şubelerin, şube Onur Kurulu görev ve yetkileri Genel Merkez Onur Kurulu tarafından yerine getirilir. Genel Merkez Onur Kurulu Şube Onur Kurulunun üstüdür. Genel Merkez Onur Kurulu, Şube Onur Kurulu Kararlarının son karar merciidir.

XIX – KOORDİNASYONDAN SORUMLU ŞUBELER

MADDE 45a –Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından her çağrı bölgesinde bir tane olmak üzere bölgedeki tüm şubelerden görüş alınarak mevcut şubelerden birine bölge koordinasyon sorumluluğu verilir. Genel Merkez Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde bölge koordinasyon sorumluluğunu iptal edip değiştirebilir.

MADDE 45b –Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından Bölge Koordinasyon Şubesi’nin teklifi doğrultusunda, birden fazla şube kurulu olan İller’ in her birindeki bir şubeye İl Koordinasyonu sorumluluğu verilir. Genel Merkez Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde il koordinasyon sorumluluğunu iptal edip değiştirebilir.

MADDE 46 –Koordinasyondan sorumlu şubelerin görevleri :

a- Genel Merkez Yönetim Kurulunun verdiği görevleri yerine getirmek ve şubelerin tüzükte belirtilen şekilde çalışmaları konusunda gözlemcilik görevi yapmak

b- Sorumluluk bölgelerindeki şubelerin bölgeyi ilgilendiren sorunlarında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak

c- Sorumluluk bölgelerinde yapılacak radyo amatörlüğü sınavlarında görev yapacak imtihan komisyonu ile müşahitleri tespit etmek

d- Sorumluluk bölgeleri dahilinde kullanılması düşünülen röle, digipeater, mailbox, packet radio sistemlerinin kurulup usülüne göre kullanılmasının kontrolünü sağlamak

e- 2. Maddedeki dernek amaçlarından sorumluluk bölgeleri içinde gerçekleştirilmesinde fayda görülenlerinin bölgedeki şubeler aracılığı ile yapılmasını koordine etmek

f- Sorumluluk bölgelerindeki şubelerin başkanları ile koordinasyon toplantılarını yapmak ve sonuçlarını Genel Merkeze bildirmek

g- Bölge koordinasyon şubesi, koordinasyonundan sorumlu olduğu bölge içindeki herhangi bir ilde birden fazla şube kurulu olması halinde, ilgili şubelerden görüş alarak il koordinasyon şubesi belirlenmesi amacıyla Genel Merkeze teklifte bulunur. İl Koordinasyon Şubesi belirlenmesinde nihayi karar Genel Merkez Yönetim Kurulunundur.

h- Koordinatör Şube belirlenmesinde İstanbul İli sınırlarının tümü 1. Bölge, Çanakkale İlinin tümü 3. Bölge olarak kabul edilmiştir.

MADDE 47 –Bölge koordinasyonundan sorumlu şubenin Yönetim Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kuruluna karşı ayrıca sorumludur. Genel Merkezce görevlendirilen şubenin bu görevi ile ilgili harcamaları kendi bütçesinde ilave bir fasıl olarak belirtilir. Bu fasıl 52. Madde esasları içinde ele alınır.

XX – DERNEĞİN GELİR VE GİDERLERİ

MADDE 48 –Derneğin ve Şubelerin gelir – giderleri şunlardır :

a- Gelirler

• Asil üyelerin aidatları

• Özel ve tüzel kişilerin ve Devletin yapacağı bağışlar ve para yardımları, ayni yardımlar

• Dernek yayınlarından elde edilecek gelirler

• Ders, Kurs, Konser, Konferans, Sergi, Yemek, Gezi, Müsamere, Yarışma, Piyango, Kermes, Bitpazarı gibi kaynaklardan elde edilecek gelirler

• Kamu Kurumlarından yapılacak olan ayni ve nakdi bağışlar

• Genel Merkez ve şubelerin birbirlerine yaptıkları ayni ve nakdi yardımlar

• Amatörlerin kullanımı için bastırılacak matbu kağıt, form ve defterlerden elde edilecek gelirler

• Şubeler 52. Maddenin ilgili bendlerinde belirtildiği şekilde bağış gelirlerine sahiptirler

• Röle katılım payları

• TRAC’ın taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile taşınır değerlerin gelirleri

• Her türlü yayın satışları ve piyango ile toplantı, temsil, festival, fuar, yarışma, gösteri, kongre, konferans, sempozyum, panel, seminer, eğitim, sosyal etkinlikler, ayrıca benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler.

• TRAC tarafından veya TRAC’ın amaç ve faaliyetlerine katkı sağlayacak işletmeler ile kurulacak ortaklıklar, şirketler, eğitim kurumları, lokaller ve iktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler.

• Dernek amacını gerçekleştirmek için Tüzüğün gerektirdiği her türlü çalışmalardan elde edilecek gelirler.

b- Giderler

Derneğin amacının gerçekleşmesi için Genel Merkez ve Şubelerin yapacağı faaliyetlerin tümü için gerekli harcamalardır. Bunlara IARU (International Amateur Radio Union) aidatları ve komite ve altyapı giderleri dahildir.

• IARU Aidatları :Genel Merkez bütcesinin kapsamına girer. Lisanslı asil üye başına yıllık 1,85 CHF (Isviçre Frangı) karşılığı TL dir. Karşılığın hesaplanmasında havale günündeki T.C Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınır. Tutar, Her yılın Ocak ayında nakten ve defaten şubeler tarafından Genel Merkez banka hesabına havale edilir. Kaydedilen her yeni üyeden peşinen tahsil edilerek yukarıdaki bahsedilen dönemden bağımsız olarak ve mahiyeti belirtilerek Genel Merkeze aktarılır. Toplanan aidatlar Genel Merkez Saymanı tarafından süresi içerisinde IARU ya ödenir.

• Komite ve Altyapı Giderleri :Genel Merkez bütçesinin kapsamına girer. Komite giderleri Madde 24 de sayılan komitelerin çalışmaları için gerekli giderler, altyapı giderleri ise röle, link, kulüp istasyonları, beacon planlaması gibi koordinasyonu ve harcamaları Genel Merkezi demirbaşına kayıtlı olan teknik alt yapının temin onarım enerji ve ruhsat harçlarını kapsayan harcamalardır. Altyapı kapsamı içine giren röle ve linklerin kapsamı içine giren röle ve linklerin giderlerine karşılamak üzere ilgili komitenin teklifi esas alınarak hazırlanacak proje ve bunun bütçelendirilmesi neticesinde saptanacak Genel Merkez Yönetim Kurulunca belirlenecek bir meblağ kullanıcılardan her VHF, UHF ve SHF cihaz başına 1 defaya mahsus olmak üzere katılım payı ücreti olarak alınır. Şubeler her üç aylık hesap dönemi içinde bu meblağı ilgililerden toplayıp Genel Merkeze göndermekle hükümlü olup, bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin bir sonraki dönem ödeneklerinden eksik meblağ kadar kesinti yapılacaktır. Beacon çalışmaları ise ilgili komite çalışmalarının kapsamına girer ve Genel Merkez bütçesi içerisinde yer alır. Komitelerden, afet haberleşme, teknik ve eğitim komiteleri öncelik taşırlar. Genel Merkez başka komiteleri de öncelikli ilan etme yetkisine sahiptir.

MADDE 49 –Gelir ve giderler; Genel Merkez, Şubeler ve Komiteler tarafından hazırlanıp ilgili Genel Kurulların onayına sunulan bütçeler çerçevesinde yapılır. Bütçe esasları 52.maddede belirtildiği şekilde geçerlidir. Yönetim Kurulları zorunlu hallerde fasıldan fasıla aktarma yapabilmekle birlikte, bu hüküm IARU aidatı için uygulanmaz ve her durumda IARU aidatı konusundaki yükümlülüğün zamanında yerine getirilmesi için gerekli önlemler alınır. 51.maddenin 6. bendine göre ödenmesi gereken Genel Merkez aidat payı da aynı hükümlere tabidir. Fasıldan fasıla aktarma ancak bu şubelerin asgari ve hayati durumlarını etkilemeyecek durumlarda yapılabilinir. Yönetim Kurulları gelecek dönemin bütçe tasarısını kendi genel kurullarına sunmak zorundadırlar. Bütçe tasarıları aynen veya değiştirilerek Genel Kurullar tarafından tastik edilip yürürlüğe konur. Genel Merkez, Şube veya Komitelerin bütçelerinde tadilat isteyebilir. Şubeler bu durumda Genel Kurul onayına başvururlar.

MADDE 50 –Dernek; Genel Merkez ve Şubeler için gayrimenkul iktisab eder ve gerekli olduğu taktirde Genel Kurul kararı ile üçüncü şahıslara satabilir. Alım için Denetleme Kurulu ve Hukuk Komitesi onayı, satmak için ilaveten Genel Kurul onayı alınır. Dernekler Kanunu uyarınca, dernek gereği kadar gayrimenkulu ikametgah, lokal, istasyon, dinleme tesisi ve sosyal tesisler, eğitim merkezleri şeklinde iktisab ve istimal edebilir, tasarruf edebilir. Derneğe yapılacak gayrimenkul bağışlarından fazlası, Dernekler Kanunu uyarınca paraya çevrilir, satış bedeli derneğe gelir kaydedilir.

MADDE 50b –Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanmayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 51 –Bütçe esasları :

Şubeler Genel Kurullarından onaylattırdıkları dönem bütcesi çerçevesinde hazırladıkları bir yıl sonraki gelir – gider hedef tablolarını her yılın Kasım ayında bölge kanalı ile Genel Merkeze göndermekle yükümlüdürler.

• Genel Merkez yıllık bütçe planlamasını ve üç aylık bilançolarını Denetleme Kurulu onayından sonra bölgelere bildirmek ve bölgelerde bağlı illere bildirmekle yükümlüdür.

• Genel Merkez; dış temsil, konferans, ülke genelini kapsayan çalışma türü özel faaliyetler için komite veya bölgeleri görevlendirebilir. Bu faaliyetler en geç iki önceki bütçe döneminde planlanarak bütçelenir ve bu çerçeve içinde gerekli katılım payı Genel Merkezce üstlenilir.

• Şube bütçeleri; lokal kirası, lokal elektrik, su, ısıtma, PTT hizmetleri ve zorunlu çalıştırılacak personel aylıkları ile dernek amacına ve görevine uygun faaliyetleri kapsar.

• Azami tutumluluk varsayılır. Derneğin kamu yararına çalışan dernek olması sebebiyle lokal konusunda kamu kuruluşları ile işbirliğine girilerek lokal yeri teminine çalışılmalı ve kira harcamaları asgariye indirilmelidir. Kulüp istasyonu cihazları ve afet haberleşme sistemleri kamu yararına çalışan dernek olması sebebiyle, Genel Merkezin üye ayni bağışı gibi olanaklarla elde etmesi halinde şubelere tahsis edilir. Bu tüzüğün kabulü ve kamu yararına statüsünün kazanılma tarihinden önce Şubelerin kendi imkanları ile elde ettikleri kulüp istasyon cihazları, teknik ekipmanlar ve bunlara ait yardımcı malzemeler (Genel Merkezce tahsis edilmiş olanlar hariç) ilgili şubenin malı olup demirbaşına geçirilir. Bu teçhizat komşu bölge veya illerde yapılacak özel çalışmalara azami iki haftalığına geçici olarak Genel Merkezce tahsis edilebilir. Geçici olarak ekipmanı kullanan şube ikinci haftanın sonunda ekipmanları teslim etmekle yükümlüdür. Koordinasyon; bölgenin görüşü alınarak Genel Merkezce yapılır.

Sivil Savunma Protokolü veya gümrük muafiyeti ile elde edilmiş cihaz ve ekipman Genel Merkezin mutlak idaresi altındadır. Şube kendi imkanları ile elde etmiş olduğu cihaz ve ekipmanı, Genel Merkez Yönetim Kurulunun görüş ve iznini alarak satabilir, devredebilir, takas edebilir.

• Yıllık üye aidatı 12 TL, Genel Merkez katkı payı üye başına 5 TL dir. Bu ödentiler Genel Kurulun kararı ile değiştirilebilir. Genel Merkez katkı payları, şubelerce her yılın Mart ayı sonuna kadar Genel Merkeze gönderilmek zorundadır. Bu konuda şube yönetim kurulları sorumludur. Gecikme hallerinde Medeni Kanun Yasası ve diğer mevzuatın amir hükümleri geçerlidir, yaptırım uygulanır. Dernek asil üyelerinin aidatını ve IARU yıllık ödentisini, dernek pasif üyesinin ise aidatını süresinde ödememesi halinde iletilecek tebligat ile, 7 gün içinde ödenmeyen borcu her ay için yasal gecikme zammı ile ödemesi, aksi takdirde tanınan sürenin bitiminde tüzüğün 7/9 maddesi uyarınca üyelikten çıkartılacağı bildirilir.

• Bağışlar :Kural olarak nakdi bağışlar Genel Merkez ve Şubeler tarafından toplanır.

XXI – DERNEĞİN FESHİ

MADDE 52 –Derneğin feshi Dernekler Kanununa göre yapılır. Fesih kararına Genel Kurul yetkilidir. Fesih kararı veren Genel Kurul, cemiyetin mal varlığının, tüzüğünde belirtilen gayelere uygun olarak Radyo amatörlüğü ile ilgili konularda faaliyet göstermek üzere kanuna uygun olarak kurulmuş bir başka derneğe veya böyle bir dernek fesih tarihinde mevcut değilse amatör radyo istasyonu bulunan bir eğitim müessesesine, böyle bir müessese yoksa Türk Hava Kurumuna bırakılmasına karar verir. Şubeler feshedilince bütün mal varlıklarını Genel Merkeze bırakırlar.

XXII – SON HÜKÜMLER

MADDE 53 –Derneğin din ve siyasetle, her türlü bölücü ve yıkıcı ideolojilerle alakası yoktur. Atatürk İlkeleri ışığında teknoloji ve elektronik alanında gelişime ve yeniliğe açık olarak tüzüğü doğrultusunda çalışacak, Radyo Amatörlüğü ve Radyo Amatörlerinin hizmetinde olacaktır.

MADDE 54 –Dernek Genel Merkezi amatörlerin ihtiyaçlarının daha kolay ve ucuz karşılanması için elektronik alanda parça, devre elemanları, komple cihaz ve alıcı – verici telsiz cihazları ithali için kooperatif kurabilir ve işletebilir. İthalat yaptırmak konusunda gerekli girişimlerde bulunabilir.

MADDE 55 –Genel Merkez, tüzükte yer alan temsil görevi başta olmak üzere asgari temel yükümlülükleri haricindeki üyeye hizmet niteliğindeki çalışmaları maddi olanakları çerçevesinde yerine getirir. Üye hizmetlerinin kapsamı olanaklar çerçevesinde saptanır, QSL – Büro ve Dergi gibi hizmetlerin Asil Üye aidatı kapsamına alınıp alınmaması veya bu hizmetlerin ücretli yapılmasının saptanması konusu Genel Merkez Yönetimi’nin yetkisindedir.

IARU aidatları ve Genel Kurul tarafından onaylanmış benzeri dış yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda Genel Merkez, Şube Yönetim Kurulları ve her Dernek Üyesi Tüzüğün hükümleri çerçevesinde müteselsilen sorumludur.

MADDE 56 –Bu tüzüğe bağlı olarak Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu ve diğer T.C. yasaları, TRAC’ın bütün teşkilatları tarafından hiyerarşik yasal sıraya göre tatbik olunur.

TC. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın 26.03.2013 Tarih ve 1197 Sayılı yazısına istinaden T.C. İstanbul Valiliği tarafından yazılan B.OS.O.DDB.4.34.00.00-471.02-15078 Sayılı yazısı gereğince tadil edilmiştir. TRAC 22.06.1991 gün ve 20909 sayılı Resmi Gazete’deki 08.04.1991 gün ve 90/1741 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KAMU YARARINA ÇALIŞAN BİR DERNEKTİR.07.12.1995 tarih ve 95/7671 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile IARU (International Amateur Radio Union) Üyesidir